Imvelaphi Yethu | Where do we come from

Phathuxolo Dyakopu:

Who am I?

I was born from the Mbongo clan, which makes my clan name to be Mbongo.  My family tree is as follows:

My mother’s side:

My great, great, great grandmother Nozamile gave birth to Nomisile, who gave birth to Novotile.   Novotile also had a daughter whom she named Nomantombi, who became my mother.

Clan praise from my mother’s side:

My mother’s clan name is Madlamini and their clan praise goes like:

OoDlamini, ooJama kaSijadu, ooFakade, ooNgxibi, uNoboya, ooZizi

My father’s side:

My great, great, great grandfather Gadini had a son and named him Bhangile.  Great great grandfather Bhangile gave birth to Mntuwathi, who then gave to my father Macibe.

Clan praise from my father’s side:

OoMbongo, uMbuyisa, uSandi, uKhoza, uMvemnyama, uNqalela, ooNdima, amaThobela, abeSuthu

Mandisi Sindo:

My journey (where I come from):

My father:

My father, Thembisile Malisane was born in Cofimvaba in a small area of Madakana in the rural area called Mnkcunkcuzo.  His mother was from the emaQadini clan, who are praised as ooJola, uNgcwina, uQengeba, uNgwanya, uMfazi obelelinye, uMpondomise.  His father was also born in Cofimvaba, and his clan name is Mbathane and praised as – OoMatshaya, ooXesibe, uKhondo nyawana, iBhaca, uDleyibheka.

My Mother:

My mother is Nomayilo Sindo and she was also born in Cofimvaba, but in an area called Zwelitsha, which is situated in the rural area of Qamata.  Her mother is from the Maqocweni clan, who are praised as ooJojo, ooZikhali, ooTiyeka, ooMabombo, ooNonzaba.  Her father was also from Cofimvaba, and his clan name is Ndungwane, and they are praised as – ooDiya, ooNdungwane, ooBhejula, isiHlobo sikaNdarhana, ooGungu.

I was born in Cofimvaba, in the rural area of Qamata.  My clan is name is Mbathane, umXesibe, uMatshaya, iBhaca.

Mandiseli Maseti:

My clan name and praises:

My clan name is Miya, and it is praised as follows:

USibewu, uMja, uSjekula, uNojila, uMal’ ebomvu eyacholwa ngabelungu ngenxa yobuhle bayo.

My journey (where I come from):

My father’s side:

My father is Miya.  His mother was from the Nyawuza clan and she was addressed as Manyawuza.  She was born in Idutywa in the rural area of Mbashe. 

My grandmother was from the Mambango clan, and they are praised as;  ooMbuyisa, ooNdima, ooSandi, ooMathobela,  abeSuthu abamnyama, ooKhoza, ooNqofela.

My grandmother’s father was from the Miya clan and their surname is Maseti, which is the one I’m using today.

My mother’s side:

My mother is from the amaTolo clan, and they are praised as follows:

Oo-Dlangamandla, ooZulu, ooMchenge, ooMfingo, ooMhlathi unukulambo, amaBhanekazi, ooNgonyama, ooMvumba lempongo liyanuka.

Her mother, who is my grandmother, is from the Jola clan.  They are praised as;  ooMphankomo, abantwana bomthwakazi, abantwana bomfaz’ obelenye abaphesheya komlambo.

My great grandmother is from the Nyawuza clan, ooThahla kandayela, ooHlamba ngobubende bayek’ amanz’ ekhona, abantwana behlathi elimnyama, ooNyok’ emnyama ecand’ iziziba.

Aphiwe Livi:

My journey (where I come from):

My clan name is Nyawuza, uMpondo, ooThahla kandayela, ooHlamba ngobubende bayek’ amanz’ ekhona, abantwana behlathi elimnyama, ooNyok’ emnyama ecand’ iziziba.

My father’s side:

My father was born in Ladyfrere in the rural area of Mtsheko.  His mother was from the Gcina clan, ooTyhopho, onoKwindla, oGabulikhula, amalamb’ endle baty’ gusha bathi ziziduli zethafa.

My mother’s side:

My mother is from the Yirha clan, ooZondi, uthambo lenyoka lihlaba abazondayo.  Her mother was from the Qwathi clan, ooDikela, ooNoni, ooNtswayibane, ooNomatyala.

Masonwabe Kwatsha:

My journey (where I come from):

I am a son to Mzikayise Kwatsha and Noweight, born in Ngqamakwe in the rural area of Mbiza.  My clan name is Mthembu, which is praised as follows:

OoQhudeni, ooMphasane, ooNgosa, ooMgelase, ooThukela.

My mother’s clan name is Gasela and e are praised as:

OoTebeka igani, uGasel’ onenyoka, ooMveve, ooMntungwa, ooNogoloza, ooSidudu sabayeni.

Nonkosi Nonyana:

My journey (where I come from):

I was born in Cape Town and am a daughter to Matebuwo Nonyana and Andile Sigenu.  My clan name is Tolo.

My father’s side:

My father’s clan name is Tolo, ooDlangamandla, ooMcenge, ooVumba lempongo elinukayo.  My father was born in Cape Town, but his parents are from the rural area called Ngquthu in the Eastern Cape.  His mother was from the Mlambo clan, and the were praised as,  ooMpinga, ooCwabane, ooKhakhaza, ooSiba.

My mother’s side:

My mother was born in Heshele in the Eastern Cape.  Her clan name is Nyawuza, ooMpondo, ooThahla kandayela, ooDayeli, ooHlamba ngobubende bayek’ amanz’ ekhona, abantwana behlathi elimnyama, ooNyok’ emnyama ecand’ iziziba.  Her mother was from the Mkhuma clan, and they were praised as, Mbathane, Matshaya, Mxesibe, Khandanyawana, Nzoba.

Bulelani Gaqavu:

My journey (where I come from):

My clan name is Mqwathi, ooDikela, ooSidindi, ooNoni, ooNtswayibana, ooNomatyala, oMadl’ inkwane bangayihlanzi.  I’m a son to Zixolisile and Nowethu Gaqavu.

My father’s side:

My father was born and grew up in the rural area of Guba in the Eastern Cape.   His father was Menzeleleli Gaqavu and he was from Chubeni, from the Mqwathi clan.  His mother was from the Gcina clan, ooTyhopho, onoKwindla, oGabulikhula, amalamb’ endle baty’ gusha bathi ziziduli zethafa.

My mother’s side:

My mother was born in Jangwe rural area and grew up with her mother’s family who were from the Mbathane clan, OoMatshaya, ooXesibe, uKhondo nyawana, iBhaca, uDleyibheka.  Her father was from Mbekweni, also in the Eastern Cape.  His clan name is Mpandla. 

| < Back to The Work: Cape Town |